LỢI ÍCH CỦA CHÚNG TA

Đứng đầu 1 ở Trung Quốc

Chính trên xe tải đặc biệt

Ngày thứ nhất 1 ở Tô Châu

Bắt đầu kinh doanh xe tải

Chi phí hiệu quả

Bán hàng trực tiếp tại nhà máy

2022 Giá trị của mục tiêu

10 000 000 000 CNY

Chức năng tùy chỉnh

Freedom & flexibility

Chuyên môn hóa

50+ nhà máy